Η διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης εντόμων και συγκεκριμένα προνυμφών της μύγας Hermetia illucens (L.) ως κύρια συστατικά των ιχθυοτροφών της τσιπούρας Sparus aurata (L.)

close