Χωρικά χαρακτηριστικά περιοχικής ξηρασίας με χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού

close