Περιοχική εκτίμηση βροχόπτωσης με τη χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π)

close