Παρακολούθηση και μέτρηση της ξηρασίας με τη βοήθεια της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στις λεκάνες απορροής της Θεσσαλίας

close