Μοντέλα χωρικής κατανομής της ποιότητας των υδάτων στην λίμνη Κάρλα με χρήση GIS

close