Βιολογική και οικολογική μελέτη παράκτιων παγίδων διατήρησης αλιευμάτων (θυννείων) στην περιοχή Καβάλας

close